APCS Network

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Xem: 4121|Trả lời: 0
Thu gọn cột thông tin

Đọc hiểu code Assembly

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 20-12-2012 20:50:05 | Xem tất |Chế độ đọc
Bài được boylove142 sửa lúc  21-12-2012 19:23

Bài được boylove142 sửa lúc  21-12-2012 03:08

Đây là một bài code mẫu về function. Các bạn xem có hiểu nó hoạt động như thế nào không nha.
Code này đảm bảo chạy trên linux x86 ổn. Để biết kết quả, thì sau dòng gọi chương trình chạy
 1. ./demo1
Sao chép mã
các bạn ấn thêm một dòng nữa là:
 1. echo $?
Sao chép mã
Nghĩa là lấy ra giá trị mà chương trình return ra

Nguồn: http://ftp.twaren.net/Unix/NonGNU//pgubook/ProgrammingGroundUp-1-0-booksize.pdf
(Về function trong assembly thì xem chapter 4 - dành cho bạn nào không hiểu)

 1. #PURPOSE: Program to illustrate how functions work
 2. #This program will compute the value of
 3. #2^3 + 5^2
 4. #
 5. #Everything in the main program is stored in registers,
 6. #so the data section doesn’t have anything.
 7. .section .data

 8. .section .text

 9. .globl _start
 10. _start:
 11. pushl    $3                         #push second argument
 12. pushl    $2                         #push first argument
 13. call       power                    #call the function
 14. addl     $8, %esp                   #move the stack pointer back
 15. pushl    %eax                       #save the first answer before
 16.                                     #calling the next function
 17. pushl    $2                         #push second argument
 18. pushl    $5                         #push first argument
 19. call     power                      #call the function
 20. addl     $8, %esp                   #move the stack pointer back
 21. popl     %ebx                       #The second answer is already
 22.                                     #in %eax. We saved the
 23.                                     #first answer onto the stack,
 24.                                     #so now we can just pop it
 25.                                     #out into %ebx
 26. addl     %eax, %ebx                 #add them together
 27.                                     #the result is in %ebx
 28. movl     $1, %eax                   #exit (%ebx is returned)
 29. int      $0x80
 30.                                     #PURPOSE: This function is used to compute
 31.                                     # the value of a number raised to
 32.                                     # a power.
 33.                                     #
 34.                                     #INPUT: First argument - the base number
 35.                                     # Second argument - the power to
 36.                                     # raise it to
 37.                                     #
 38.                                     #OUTPUT: Will give the result as a return value
 39.                                     #
 40.                                     #NOTES: The power must be 1 or greater
 41.                                     #
 42.                                     #VARIABLES:
 43.                                     # %ebx - holds the base number
 44.                                     # %ecx - holds the power
 45.                                     # -4(%ebp) - holds the current result
 46.                                     #
 47.                                     # %eax is used for temporary storage
 48.                                     #

 49. .type power, @function
 50. power:
 51. pushl     %ebp                      #save old base pointer
 52. movl      %esp, %ebp                #make stack pointer the base pointer
 53. subl      $4, %esp                  #get room for our local storage
 54. movl      8(%ebp), %ebx             #put first argument in %eax
 55. movl      12(%ebp), %ecx            #put second argument in %ecx
 56. movl      %ebx, -4(%ebp)            #store current result

 57. power_loop_start:
 58. cmpl      $1, %ecx                  #if the power is 1, we are done
 59. je        end_power
 60. movl      -4(%ebp), %eax            #move the current result into %eax
 61. imull     %ebx, %eax                #multiply the current result by
 62.                                     #the base number
 63. movl      %eax, -4(%ebp)            #store the current result
 64. decl       %ecx                     #decrease the power
 65. jmp       power_loop_start          #run for the next power

 66. end_power:
 67. movl      -4(%ebp), %eax            #return value goes in %eax
 68. movl      %ebp, %esp                #restore the stack pointer
 69. popl      %ebp                      #restore the base pointer
 70. ret
Sao chép mã
Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc điểm

Phòng tối|APCS Forum

GMT+7, 27-1-2020 08:07 , Processed in 0.148865 second(s), 15 queries .

Powered by APCS-HCMUS

© 2007-2013 APCS Network.

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách